Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. Vi bearbetar endast data på lagligt sätt och anser det vara vår plikt att skydda dina uppgifter från missbruk. Vi använder din data endast för ändamål som du har auktoriserat oss till.

Innehållsförteckning
1. Mål och ansvarig organ
2. Grundläggande information om databehandling
3. Behandling av personuppgifter
4. Insamling av åtkomstdata
5. Kakor och nå mätning
6. Google Maps
7. Användarrättigheter och radering
8. Ändringar i sekretesspolicyen

1. Mål och ansvarig organ

Denna sekretesspolicy förtydligar arten, omfattningen och syftet med behandlingen (inklusive insamling, behandling, användning och samtycke) av personuppgifter som ingår i vårt online-erbjudande och relaterade webbplatser, funktioner och innehåll (gemensamt kallat ”online-erbjudande” eller ” Hemsida”). Sekretesspolicyen gäller oavsett domäner, system, plattformar och enheter (t.ex. skrivbord eller mobil) som online-erbjudandet körs på.

Leverantören av online-erbjudandet och ansvarigt för dataskyddslagstiftningen är [företagsnamn], ägare: [företagets ägare], [adress_street], [adress_zip_location] (nedan kallad ”leverantör”, ”vi” eller ”oss”). För kontaktmöjligheterna hänvisar vi till vårt avtryck.

Termen ”användare” inkluderar alla kunder och besökare i vårt online-erbjudande. Begreppen som används, som ”Användare”, ska förstås könsneutrala.

2. Grundläggande information om databehandling

Vi behandlar endast användares personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser i enlighet med kraven för datiminimering och begränsning av syftet (se Behandlingsprinciper: EU GDPR artikel 5). Detta innebär att användarnas data behandlas endast i närvaro av ett lagligt tillstånd eller en skyldighet för uppfyllande av avtalsförpliktelser (som exempelvis är nödvändiga för tillhandahållandet av de erbjudna tjänsterna) eller i närvaro av ditt samtycke .

Vi tar organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniken för att se till att bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen följs och för att skydda de data som behandlas av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot obehöriga personers tillgång.

I den utsträckning som dataöverföringen till tredje part är nödvändig för att uppfylla lagkrav, uppfyllandet av de tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för avtalsförpliktelser eller på grundval av ditt uttryckliga samtycke, säkerställer vi alltid att detta sker säkert och i enlighet med med dataskyddsbestämmelser och i enlighet med EU GDPR artikel 5.

3. Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna är förutom den användning som uttryckligen nämns i denna integritetspolicy behandlad för följande ändamål på grundval av lagstadgade krav, för att uppfylla kontraktet eller ditt uttryckliga samtycke:
– Tillhandahållande, genomförande, underhåll, optimering och säkerhet för våra tjänster, tjänster och användartjänster.
– Säkerställa effektiv kundservice och teknisk support.

I den utsträckning som dataöverföring till tredje part är nödvändig för att uppfylla lagkrav, uppfyllandet av de tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för avtalsförpliktelser eller på grundval av ditt uttryckliga samtycke, säkerställer vi alltid att detta sker säkert och i enlighet med med dataskyddsbestämmelser i enlighet med EU GDPR artikel 5.

När vi kontaktar oss (via kontaktformulär eller e-post) lagras användarens detaljer för att behandla begäran samt om eventuella uppföljningsfrågor uppstår.
Personuppgifter kommer att raderas om de har uppfyllt sitt syfte och borttagning inte strider mot lagringskrav.

4. Insamling av åtkomstdata

Vi samlar in data om varje åtkomst till servern där den här tjänsten finns (sk loggfiler). Åtkomstdata inkluderar namn på den hämtade webbsidan, filen, datumet och tidpunkten för hämtning, mängd data som överförts, meddelande om lyckad hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referreringsadress (den tidigare besökta sidan), IP-adressen och den begärande leverantören.

Vi använder logguppgifterna utan att länka den till den specifika personen hos en användare eller annan profilering enligt de lagstadgade bestämmelserna endast för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vårt online-erbjudande. Vi förbehåller oss emellertid rätten att kontrollera loggdata retroaktivt om det finns bevislig misstanke om olaglig användning på grundval av konkreta bevis.

5. Kakor och nå mätning

Kakor är information som sänds från vår webbserver eller tredjeparts webbservrar till användarnas webbläsare och lagras där för senare hämtning. Användningen av cookies i samband med pseudonymt mätområde beskrivs i denna sekretesspolicy.
Användningen av detta online-erbjudande är också möjligt med undantag av cookies.

Om användare inte vill ha cookies lagrade på sin dator, uppmanas de att inaktivera alternativet i webbläsarens systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.

6. Google Maps

I vårt online-erbjudande används Google Maps som en tredjepartsleverantör av karttjänsten. Inkluderandet av innehåll från leverantörer från tredje part kräver alltid att leverantörer från tredje part uppfattar användarens IP-adress eftersom de inte kunde skicka innehållet till användarens webbläsare utan IP-adressen.

IP-adressen krävs därför för presentationen av innehållet. Dessutom kan leverantörer av tredje parts innehåll ställa egna cookies och bearbeta användarnas data för egna ändamål. I processen kan användarprofiler skapas från de behandlade data.

Kartor över tjänsten ”Google Maps” tillhandahållen av tredje part Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Användarrättigheter och radering

Användare har rätt att på begäran få information kostnadsfritt om de personuppgifter som vi har lagrat om dem. För att göra en sådan förfrågan, fyll i följande formulär och tryck på ”Skapa begäran”.


Dessutom har användarna rätt att korrigera felaktiga uppgifter, återkalla samtycke, blockera behandlingen och ta bort sin personliga information om det är motiverat och att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten vid olaglig behandling. Om du vill göra en begäran om att ta bort personuppgifter fyller du i följande formulär och trycker på ”Skapa bortförfrågan”.


De data som lagras hos oss tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för deras ändamål, och raderingen strider inte mot lagstadgade lagringskrav.

8. Ändringar i sekretesspolicyen

Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyen för att anpassa den till ändrade juridiska situationer, eller till ändringar i tjänsten och databehandling. Detta gäller dock endast för deklarationer av databehandling. Om användarnas samtycke krävs eller delar av sekretesspolicyen innehåller bestämmelser i avtalsförhållandet med användarna kommer ändringarna endast att göras med användarnas samtycke.
Användare uppmanas att regelbundet informera sig om innehållet i sekretesspolicyen.

Status: [save_date]